GEBRUIKSVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt op 07 juli 2021

INSTEMMING MET DE VOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit ("u") en https://varicocele-treatment.com/ (“Bedrijf", "wij", "ons", of "onze"), betreffende uw toegang tot en gebruik van de https://varicocele-treatment.com/ website en elke andere mediavorm, mediakanaal, mobiele website of mobiele applicatie die daarmee verband houdt, eraan gelinkt is of anderszins ermee verbonden is (gezamenlijk de "Site"). U stemt ermee in dat u, door de Site te bezoeken, al deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat u ermee instemt eraan gebonden te zijn. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN DIENT U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK TE STAKEN.

Aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door middel van verwijzing hierin opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook, wijzigingen of aanpassingen aan te brengen in deze Gebruiksvoorwaarden. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de "Laatst bijgewerkt"-datum van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht op het ontvangen van specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderworpen aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van, en akkoord te zijn gegaan met, de wijzigingen in herziene Gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst.

De informatie op de Site is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een jurisdictie of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of ons zou onderwerpen aan enige registratieverplichting binnen een dergelijke jurisdictie of land. Personen die ervoor kiezen de Site vanuit andere locaties te bezoeken, doen dit derhalve op eigen initiatief en zijn als enige verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 18 jaar oud zijn. Personen jonger dan 18 jaar mogen de Site niet gebruiken en zich er niet voor registreren. 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en zijn alle broncode, databases, functionaliteit, software, website ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en grafieken op de Site (gezamenlijk de "Inhoud") en de handelsmerken, dienstmerken en logo's die erin voorkomen (de "Merken") eigendom van of worden beheerd door ons of aan ons in licentie gegeven, en zijn beschermd door auteursrecht en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentie wetten van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten en internationale verdragen. De Content en de Merken worden op de Site "AS IS" aangeboden, uitsluitend voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Content of Merk worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, heruitgegeven, geüpload, gepost, publiekelijk getoond, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welk commercieel doeleinde dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Op voorwaarde dat u in aanmerking komt om de Site te gebruiken, wordt u een beperkte licentie verleend voor toegang tot en gebruik van de Site en voor het downloaden of afdrukken van een kopie van een deel van de Inhoud waartoe u op de juiste wijze toegang hebt verkregen, uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wij behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in en op de Site, de Inhoud en de Merken.

GEBRUIKERSVOORSTELLINGEN

Door de Site te gebruiken, verklaart en garandeert u dat: (1) u handelingsbekwaam bent en instemt met de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) u niet minderjarig bent in het rechtsgebied waarin u verblijft; (3) u geen toegang zult verkrijgen tot de Site via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, hetzij via een bot, script of anderszins; (4) u de Site niet zult gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden; en (5) uw gebruik van de Site geen inbreuk zal maken op enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Indien u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Site niet openen of gebruiken voor andere doeleinden dan die waarvoor wij de Site ter beschikking stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met enige commerciële inspanningen, behalve die welke specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site, gaat u ermee akkoord om niet:

1. 2. Systematisch gegevens of andere inhoud van de Site halen om, direct of indirect, een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.

2. Ons en andere gebruikers bedriegen, bedriegen of misleiden, vooral in een poging om gevoelige accountinformatie te weten te komen, zoals gebruikerswachtwoorden.

3. 3. Beveiligingsfuncties van de Site te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren, met inbegrip van functies die het gebruik of het kopiëren van Inhoud verhinderen of beperken, of beperkingen op het gebruik van de Site en/of de daarop aanwezige Inhoud afdwingen.

4. Ons en/of de Site in diskrediet te brengen, te bezoedelen of anderszins te schaden, naar onze mening.

5. 5. Informatie verkregen van de Site te gebruiken om een andere persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.

6. Oneigenlijk gebruik te maken van onze ondersteunende diensten of valse meldingen van misbruik of wangedrag in te dienen.

7. De Site te gebruiken op een wijze die niet in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

8. De Site te gebruiken om te adverteren of aan te bieden om goederen en diensten te verkopen.

9. Niet geautoriseerd framen van of linken naar de Site.

10. geen virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal te uploaden of te verzenden (of pogen te uploaden of te verzenden), met inbegrip van overmatig gebruik van hoofdletters en spamming (continu posten van repetitieve tekst), dat het ononderbroken gebruik en genot van de Site door enige partij belemmert of het gebruik, de kenmerken, functies, werking of onderhoud van de Site wijzigt, aantast, verstoort, wijzigt of belemmert.

11. 11. Geen geautomatiseerd gebruik te maken van het systeem, zoals het gebruik van scripts om commentaar of berichten te versturen, of gebruik te maken van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.

12. Verwijderen van het auteursrecht of andere eigendomsrechten kennisgeving van alle inhoud.

13. Pogingen om zich voor te doen als een andere gebruiker of persoon of de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.

14. Uw profiel te verkopen of anderszins over te dragen.

15. Materiaal uploaden of verzenden (of proberen te uploaden of verzenden) dat fungeert als een passief of actief mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, inclusief maar niet beperkt tot clear graphics interchange formats ("gifs"), 1×1 pixels, webbugs, cookies of andere soortgelijke apparaten (soms aangeduid als "spyware" of "passive collection mechanisms" of "pcms").

16. De Site of de netwerken of diensten die verbonden zijn met de Site niet te verstoren, te onderbreken of overmatig te belasten.

17. 17. Onze werknemers of agenten die betrokken zijn bij het verstrekken van een deel van de Site aan u, lastig te vallen, te irriteren, te intimideren of te bedreigen.

18. Pogingen om maatregelen van de Site te omzeilen die zijn ontworpen om toegang tot de Site, of een deel van de Site, te voorkomen of te beperken.

19. De software van de Site te kopiëren of aan te passen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.

20. 20. Ontcijfer, decompileer, demonteer of reverse-engineer software die deel uitmaakt van de Site of er op enigerlei wijze deel van uitmaakt.

21. Behalve als het resultaat van standaard zoekmachine of internet browser gebruik, gebruik, lanceer, ontwikkel, of verspreid geen geautomatiseerd systeem, inclusief zonder beperking, een spider, robot, cheat utility, scraper, of offline lezer die toegang krijgt tot de Site, of het gebruik of lanceren van een ongeautoriseerd script of andere software.

22. Gebruik maken van een inkoopagent of aankoopagent om aankopen te doen op de Site.

23. 23. Ongeoorloofd gebruik van de Site, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met als doel het verzenden van ongevraagde e-mail, of het aanmaken van gebruikersaccounts via geautomatiseerde middelen of onder valse voorwendselen.

24. De Site te gebruiken als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of anderszins de Site en/of de Inhoud te gebruiken voor een inkomsten genererende onderneming of commerciële onderneming.

DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE BIJDRAGEN 

De Site kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functionaliteiten, en kan u de mogelijkheid bieden om inhoud en materiaal te creëren, in te dienen, te plaatsen, weer te geven, door te geven, uit te voeren, te publiceren, te verspreiden of uit te zenden aan ons of op de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto's, grafieken, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk, "Bijdragen"). Bijdragen kunnen worden bekeken door andere gebruikers van de Site en via websites van derden. Als zodanig kunnen alle Bijdragen die u verstuurt worden behandeld als niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrecht. Wanneer u Bijdragen maakt of beschikbaar stelt, verklaart en garandeert u daarmee dat:

 1.  De creatie, distributie, transmissie, publieke vertoning of uitvoering, en de toegang tot, het downloaden of kopiëren van uw Bijdragen maken geen inbreuk op de eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of morele rechten van derden, en zullen dat ook niet doen.
  2. U bent de maker en eigenaar van of hebt de nodige licenties, rechten, toestemmingen, vrijstellingen en machtigingen om ons, de Site en andere gebruikers van de Site te gebruiken en te machtigen om uw Bijdragen te gebruiken op elke manier die wordt overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden.
  3. U hebt de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw Bijdragen om de naam of gelijkenis van elk van deze identificeerbare individuele personen te gebruiken om opname en gebruik van uw Bijdragen op elke manier overwogen door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden mogelijk te maken.
  4. Uw Bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
  5. Uw Bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings, of andere vormen van aansporing.
  6. Uw Bijdragen zijn niet obsceen, ontuchtig, wulps, smerig, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, smadend, of anderszins verwerpelijk (zoals door ons bepaald).
  7. Uw Bijdragen maken niemand belachelijk, bespotten, kleineren, intimideren of misbruiken niemand.
  8. In uw bijdragen wordt niet gepleit voor de gewelddadige omverwerping van een regering of wordt niet opgeroepen tot, aangemoedigd tot of gedreigd met fysieke schade aan een ander.
  9. Uw Bijdragen niet in strijd zijn met enige toepasselijke wet, voorschrift of regel.
  10. Uw Bijdragen geen inbreuk maken op de privacy of publiciteitsrechten van derden.
  11. Uw Bijdragen bevatten geen materiaal dat persoonlijke informatie vraagt van iemand onder de leeftijd van 18 jaar of mensen onder de leeftijd van 18 jaar uitbuit op een seksuele of gewelddadige manier.
  12. Uw Bijdragen zijn niet in strijd met enige toepasselijke wet betreffende kinderpornografie, of anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;
  13. Uw Bijdragen bevatten geen kwetsende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of lichamelijke handicap.
  14. Uw Bijdragen niet anderszins in strijd zijn met, of linken naar materiaal dat in strijd is met enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

Elk gebruik van de Site in strijd met het voorgaande schendt deze Gebruiksvoorwaarden en kan onder meer leiden tot beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken.

BIJDRAGE LICENTIE

Door het plaatsen van uw Bijdragen op enig deel van de Site, verleent u automatisch, en u verklaart en garandeert dat u het recht heeft om, ons een onbeperkt, onbeperkt, onherroepelijk, eeuwigdurend, niet-exclusief, overdraagbaar, royalty-vrij, volledig betaald, wereldwijd recht en licentie te verlenen voor het hosten, gebruiken, kopiëren, reproduceren, openbaar maken, verkopen, doorverkopen, publiceren, uitzenden, her-titelen, archiveren, opslaan, cache, publiekelijk uitvoeren, publiekelijk tonen, herformatteren, vertalen, overbrengen, uittreksel (geheel of gedeeltelijk), en distribueren van dergelijke Bijdragen (met inbegrip van, zonder beperking, uw afbeelding en stem) voor enig doel, commercieel, reclame, of anderszins, en om afgeleide werken voor te bereiden, of op te nemen in andere werken, dergelijke Bijdragen, en verlenen en machtigen sublicenties van het voorgaande. Het gebruik en de verspreiding kan gebeuren in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie die nu bekend is of in de toekomst ontwikkeld zal worden, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchisenaam, voor zover van toepassing, en elk van de handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's, en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt. U doet afstand van alle morele rechten op uw Bijdragen, en u garandeert dat morele rechten niet anderszins zijn geldend gemaakt in uw Bijdragen.

Wij doen geen aanspraak op enig eigendomsrecht op uw Bijdragen. U behoudt de volledige eigendom van al uw Bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten in verband met uw Bijdragen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verklaringen of voorstellingen in uw Bijdragen die door u op enig gebied op de Site. U bent zelf verantwoordelijk voor uw Bijdragen aan de Site en u stemt er uitdrukkelijk mee in om ons vrij te stellen van enige en alle verantwoordelijkheid en om af te zien van enige juridische actie tegen ons met betrekking tot uw Bijdragen.  

Wij hebben het recht, in onze enige en absolute discretie, (1) te bewerken, redigeren, of anderszins wijzigen van alle Bijdragen; (2) opnieuw categoriseren van alle Bijdragen om ze te plaatsen in meer geschikte locaties op de Site, en (3) vooraf te screenen of te verwijderen van alle Bijdragen op elk gewenst moment en om welke reden, zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet verplicht om uw Bijdragen te controleren.

RICHTLIJNEN VOOR HERZIENINGEN

Wij kunnen u gebieden op de Site bieden om beoordelingen of ratings achter te laten. Wanneer u een beoordeling plaatst, moet u voldoen aan de volgende criteria: (1) u moet uit de eerste hand ervaring hebben met de persoon/entiteit die wordt beoordeeld; (2) uw beoordelingen mogen geen beledigende godslastering bevatten, of grof, racistisch, beledigend, of haatdragend taalgebruik; (3) uw beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, of handicap; (4) uw recensies mogen geen verwijzingen bevatten naar illegale activiteiten; (5) u mag geen banden hebben met concurrenten indien u negatieve recensies plaatst; (6) u mag geen conclusies trekken over de wettelijkheid van gedrag; (7) u mag geen valse of misleidende verklaringen plaatsen; en (8) u mag geen campagne organiseren om anderen aan te moedigen recensies te plaatsen, hetzij positief of negatief.

We kunnen naar eigen goeddunken beoordelingen accepteren, afwijzen of verwijderen. Wij hebben geen enkele verplichting om recensies te screenen of om recensies te verwijderen, zelfs niet als iemand recensies verwerpelijk of onjuist vindt. Recensies worden niet door ons onderschreven, en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze meningen of de meningen van een van onze filialen of partners. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor recensies of voor claims, aansprakelijkheden of verliezen die het gevolg zijn van een recensie. Door een recensie te plaatsen, verleent u ons een eeuwigdurend, niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, volledig betaald, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om alle inhoud met betrekking tot recensies te reproduceren, te wijzigen, te vertalen, over te brengen via welk middel dan ook, weer te geven, uit te voeren en/of te distribueren.

INZENDINGEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site ("Inzendingen") die door u aan ons worden verstrekt niet-vertrouwelijk zijn en ons exclusieve eigendom worden. Wij bezitten de exclusieve rechten, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, en zijn gerechtigd tot het onbeperkte gebruik en de verspreiding van deze inzendingen voor alle wettige doeleinden, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke inzendingen, en u garandeert hierbij dat dergelijke inzendingen origineel van u zijn of dat u het recht heeft om dergelijke inzendingen in te dienen. U stemt ermee in dat er geen verhaal tegen ons mogelijk is voor enige vermeende of daadwerkelijke inbreuk of verduistering van enig eigendomsrecht op uw inzendingen.

WEBSITE EN INHOUD VAN DERDEN

De Site kan links bevatten (of u kunt via de Site worden toegezonden) naar andere websites ("Websites van Derden"), alsmede artikelen, foto's, tekst, grafische voorstellingen, foto's, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, applicaties, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden ("Inhoud van Derden"). Dergelijke Websites van Derden en Inhoud van Derden worden door ons niet onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor Websites van Derden die toegankelijk zijn via de Site of Inhoud van Derden die geplaatst is op, beschikbaar is via of geïnstalleerd is vanaf de Site, met inbegrip van de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of ander beleid van of opgenomen is in de Websites van Derden of de Inhoud van Derden. Het opnemen van, linken naar, of toestaan van het gebruik of de installatie van websites van derden of de Inhoud van derden impliceert geen goedkeuring of onderschrijving daarvan door ons. Indien u besluit de Site te verlaten en websites van derden te bezoeken of Inhoud van derden te gebruiken of te installeren, doet u dit op eigen risico, en dient u zich ervan bewust te zijn dat deze Gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en het beleid, met inbegrip van privacy en gegevensverzamelingspraktijken, van elke website waarnaar u vanaf de Site navigeert of met betrekking tot elke toepassing die u vanaf de Site gebruikt of installeert, te lezen. Eventuele aankopen die u doet via websites van derden worden gedaan via andere websites en van andere bedrijven, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de desbetreffende derde partij zijn. U gaat ermee akkoord en erkent dat wij de producten of diensten die worden aangeboden op websites van derden niet onderschrijven en dat u ons schadeloos zult stellen voor enige schade die wordt veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Bovendien zult u ons vrijwaren van enige verliezen die u lijdt of schade die u lijdt met betrekking tot of op enigerlei wijze voortvloeiend uit Inhoud van Derden of enig contact met Websites van Derden.

ADVERTEERDERS

Wij staan adverteerders toe hun advertenties en andere informatie op bepaalde delen van de Site weer te geven, zoals advertenties in de zijbalk of banneradvertenties. Als u een adverteerder bent, neemt u de volledige verantwoordelijkheid op zich voor alle advertenties die u op de Site plaatst en voor alle diensten die op de Site worden aangeboden of producten die via deze advertenties worden verkocht. Verder, als adverteerder, garandeert en verklaart u dat u alle rechten en bevoegdheden bezit om advertenties op de Site te plaatsen, inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten, publiciteitsrechten, en contractuele rechten. Wij bieden eenvoudigweg de ruimte om dergelijke advertenties te plaatsen, en wij hebben geen andere relatie met adverteerders.

TERREINBEHEER

Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om: (1) de Site te controleren op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar ons eigen goeddunken, de wet of deze Gebruiksvoorwaarden schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het melden van een dergelijke gebruiker aan wetshandhavingsinstanties; (3) naar ons eigen goeddunken en zonder beperking, de toegang tot, de beschikbaarheid van, of het uitschakelen (voor zover technologisch haalbaar) van een van uw Bijdragen of een deel daarvan te weigeren, te beperken; (4) naar eigen goeddunken en zonder beperking, kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud die buitensporig groot of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen, van de Site te verwijderen of anderszins onbruikbaar te maken; en (5) de Site anderszins te beheren op een wijze die is ontworpen om onze rechten en eigendommen te beschermen en de goede werking van de Site te vergemakkelijken.

PRIVACY BELEID

Wij geven om privacy en veiligheid van gegevens. Lees ons Privacybeleid: https://varicocele-treatment.com/privacy-policy. Door gebruik te maken van de Site stemt u ermee in gebonden te zijn aan ons Privacybeleid, dat is opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden. Houdt u er rekening mee dat de Site gehost wordt in Duitsland. Als u de Site bezoekt vanuit een ander deel van de wereld waar wetten of andere vereisten gelden voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonsgegevens die verschillen van de toepasselijke wetten in Duitsland, dan draagt u door uw verdere gebruik van de Site uw gegevens over aan Duitsland en stemt u ermee in dat uw gegevens worden overgedragen aan en verwerkt in Duitsland.

AUTEURSRECHTINBREUKEN

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Indien u van mening bent dat materiaal dat beschikbaar is op of via de Site inbreuk maakt op een auteursrecht dat u bezit of beheert, verzoeken wij u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via de hieronder vermelde contactgegevens (een "Kennisgeving"). Een kopie van uw Melding zal worden verzonden naar de persoon die het materiaal in de Melding heeft geplaatst of opgeslagen. Wij wijzen u erop dat u volgens de toepasselijke wetgeving aansprakelijk kunt worden gesteld voor schade indien u in een Kennisgeving een onjuiste voorstelling van zaken geeft. Als u niet zeker weet of materiaal dat zich op de Site bevindt of waarnaar gelinkt wordt, uw auteursrecht schendt, kunt u overwegen eerst contact op te nemen met een advocaat.

DUUR EN BEËINDIGING

Deze gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht terwijl u de Site gebruikt. ZONDER ENIGE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE TE ONTZEGGEN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) AAN EENDER WELKE PERSOON OM EENDER WELKE REDEN OF ZONDER ENIGE REDEN, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING WEGENS INBREUK OP EENDER WELKE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF OVEREENKOMST VERVAT IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF OP EENDER WELKE TOEPASSELIJKE WET OF REGLEMENTERING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF INHOUD OF INFORMATIE DIE U HEBT GEPLAATST OP ELK GEWENST MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VERWIJDEREN.

Als wij uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden een nieuwe account te registreren en aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde, zelfs als u namens de derde optreedt. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het nastreven van civiel-, straf-, en dwangmaatregelen.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn echter niet verplicht om de informatie op onze Site bij te werken. Wij behouden ons ook het recht voor om de Site op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site.  

Wij kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar zal zijn. We kunnen hardware-, software- of andere problemen ondervinden of onderhoud moeten uitvoeren met betrekking tot de Site, wat kan leiden tot onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om de Site op elk moment of om welke reden dan ook te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins aan te passen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. U stemt ermee in dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens enige downtime of onderbreking van de Site. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal worden geïnterpreteerd als een verplichting voor ons om de Site te onderhouden en te ondersteunen of om correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Duitsland, en het gebruik van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien uw gewone verblijfplaats zich in de EU bevindt en u een consument bent, geniet u bijkomend de bescherming die u wordt geboden door de dwingende bepalingen van het recht van het land waar u verblijft. https://varicocele-treatment.com/ en uzelf gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van BW, wat betekent dat u een vordering kunt instellen ter verdediging van uw rechten op het gebied van consumentenbescherming met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden in Duitsland, of in het EU-land waarin u woonachtig bent.

GESCHILLENBESLECHTING

Informele Onderhandelingen

Om de beslechting te bespoedigen en de kosten te beheersen van geschillen, disputen of vorderingen in verband met deze Gebruiksvoorwaarden (elk een "Geschil" en gezamenlijk de "Geschillen") die door u of ons (individueel een "Partij" en gezamenlijk de "Partijen") aanhangig worden gemaakt, komen de Partijen overeen om eerst te proberen om over elk geschil (behalve de geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden vermeld) informeel te onderhandelen gedurende ten minste dertig (30) dagen alvorens een arbitrageprocedure in te leiden. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen na schriftelijke kennisgeving van een Partij aan de andere Partij.

Bindende arbitrage

Elk geschil dat voortvloeit uit de betrekkingen tussen de Partijen bij dit contract zal worden beslecht door één arbiter, die zal worden gekozen overeenkomstig het Arbitrage- en Huishoudelijk Reglement van het Europese Hof van Arbitrage dat deel uitmaakt van het Europese Arbitragecentrum met zetel te Straatsburg, en dat van kracht is op het moment dat de arbitrage-aanvraag wordt ingediend, en waarvan de aanvaarding van deze clausule betekent dat deze wordt aanvaard. De plaats van arbitrage is Mannheim, Duitsland. De taal van de procedure is het Duits. Het toepasselijke materiële recht is het recht van Duitsland.

Beperkingen

De Partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal blijven tot het Geschil tussen de Partijen afzonderlijk. Voor zover wettelijk toegestaan, (a) zal geen enkele arbitrage worden samengevoegd met enige andere procedure; (b) is er geen recht of bevoegdheid om een geschil te arbitreren op basis van een groepsactie of om gebruik te maken van procedures voor groepsacties; en (c) is er geen recht of bevoegdheid om een geschil aanhangig te maken in een vermeende representatieve hoedanigheid namens het algemene publiek of enige andere personen.

Uitzonderingen op informele onderhandelingen en arbitrage

De partijen komen overeen dat de volgende geschillen niet onder de bovenstaande bepalingen inzake informele onderhandelingen en bindende arbitrage vallen (a) geschillen met betrekking tot de handhaving of bescherming, of met betrekking tot de geldigheid van intellectuele eigendomsrechten van een Partij; (b) geschillen met betrekking tot, of voortvloeiend uit, beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op de privacy, of ongeoorloofd gebruik; en (c) elke vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening. Indien deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal geen van beide Partijen kiezen voor arbitrage van enig Geschil dat valt binnen dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden en zal een dergelijk Geschil worden beslecht door een bevoegde rechtbank binnen de rechtbanken die hierboven zijn vermeld voor jurisdictie, en de Partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

CORRECTIES

Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en diverse andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en de informatie op de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

DISCLAIMER

DE SITE WORDT AANGEBODEN OP EEN "AS-IS" EN "AS-AVAILABLE" BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP UW EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK ERVAN, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK AF. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN WEBSITES DIE AAN DE SITE ZIJN GEKOPPELD EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, DIE VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ENIGE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DAARIN IS OPGESLAGEN, (4) ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE SITE, (5) BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN DOOR DERDEN, EN/OF (6) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD EN HET MATERIAAL OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK VAN INHOUD DIE VIA DE SITE IS GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OP ONS VOOR ENIG PRODUCT OF ENIGE DIENST GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ENIGE HYPERLINKED WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN EEN BANNER OF ANDERE RECLAME WORDT VERMELD, EN WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP GEEN ENKELE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE PARTIJ AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA OM HET EVEN WELK MEDIUM OF IN OM HET EVEN WELKE OMGEVING, MOET U UW BESTE OORDEEL GEBRUIKEN EN WAAR NODIG VOORZICHTIGHEID IN ACHT NEMEN.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLG-, VOORBEELD-, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN GEDERFDE WINST, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS, OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WE ZIJN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETTEGENSTAANDE IETS ANDERSLUIDEND HIERIN VERVAT, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR WELKE OORZAAK DAN OOK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, TE ALLEN TIJDE BEPERKT ZIJN TOT HET LAAGSTE VAN DE DOOR U AAN ONS BETAALDE BEDRAGEN, INDIEN VAN TOEPASSING, OF $50,00 USD. BEPAALDE WETTEN VAN AMERIKAANSE STATEN EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord ons te verdedigen, schadeloos te stellen en ons te vrijwaren, met inbegrip van onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, en al onze respectieve functionarissen, agenten, partners en werknemers, van en tegen enig verlies, schade, aansprakelijkheid, claim of eis, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria en kosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) uw Bijdragen; (2) gebruik van de Site; (3) schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (4) elke schending van uw verklaringen en garanties uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, met inbegrip van maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) elke openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site met wie u verbonden bent via de Site. Niettegenstaande het voorgaande, behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak waarvoor u ons dient te vrijwaren, en u stemt ermee in om, op uw kosten, mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van dergelijke claims, acties of procedures die onder deze schadeloosstelling vallen zodra wij hiervan op de hoogte zijn.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Wij bewaren bepaalde gegevens die u naar de Site verstuurt om de prestaties van de Site te beheren, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel wij regelmatig routinematige back-ups van gegevens maken, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op een activiteit die u met behulp van de Site hebt ondernomen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of beschadiging van dergelijke gegevens, en u doet hierbij afstand van enig recht op actie tegen ons als gevolg van een dergelijk verlies of beschadiging van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de Site, het verzenden van e-mails en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt in met het ontvangen van elektronische communicatie, en u stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij elektronisch aan u verstrekken, via e-mail en op de Site, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U STEMT HIERBIJ IN MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE BESCHEIDEN, EN MET DE ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSREGELS EN BESCHEIDEN VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U doet hierbij afstand van alle rechten of eisen die voortvloeien uit wetten, voorschriften, regels, verordeningen of andere wetten in enig rechtsgebied die een originele handtekening of levering of bewaring van niet-elektronische bescheiden vereisen, of van betalingen of het verlenen van kredieten op een andere dan elektronische wijze. 

DIVERSEN

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidslijnen of werkingsregels die door ons op de Site of met betrekking tot de Site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons. Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor zover toegestaan door de wet. Wij kunnen te allen tijde al onze rechten en verplichtingen aan anderen overdragen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging, of het uitblijven van actie veroorzaakt door een oorzaak buiten onze redelijke controle. Indien wordt vastgesteld dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling of dat deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Er wordt geen joint venture, partnerschap, arbeids- of agentschaprelatie gecreëerd tussen u en ons als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Site. U stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons zullen worden uitgelegd op grond van het feit dat wij ze hebben opgesteld. U doet hierbij afstand van alle verweermiddelen die u zou kunnen hebben op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het ontbreken van ondertekening door de partijen bij deze om deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

De maatregelen en suggesties komen uitsluitend overeen met het standpunt van de auteur en mogen niet worden gebruikt als vervanging voor een volledig advies van een specialist. De auteur doet geen aanbevelingen voor speciale maatregelen en producten die op deze website worden genoemd of waarnaar op deze website wordt verwezen. Degenen die getroffen zijn door de varicocele dienen altijd een uroloog te raadplegen om de inhoud van deze website te begrijpen en te implementeren voor de toepasbaarheid voor henzelf. Ook moeten de door de bezoeker gekozen maatregelen vóór het begin van de behandeling met een gespecialiseerde uroloog worden besproken en moet diens toestemming worden verkregen. Als u pijn of andere negatieve symptomen ervaart tijdens een van de voorgestelde natuurlijke behandelingen, is het beter om dit type behandeling onmiddellijk te staken en deze maatregel te vermijden. Als u tijdens het sporten pijn voelt die door de varicocele wordt veroorzaakt, beëindig de trainingssessie dan zo snel mogelijk om verdere ontwikkeling te voorkomen. Als u regelmatig pijn voelt tijdens het sporten, is het beter over te schakelen op zachtere trainingsvormen. Voedingsadviezen moeten altijd door een opgeleide gezondheidsprofessional, huisarts of voedingsdeskundige worden beoordeeld als ongevaarlijk en op uzelf van toepassing. De voorgestelde maatregelen worden altijd op eigen risico uitgevoerd. De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lichamelijke en psychische schade aan personen of zaken die voortvloeit uit de hier voorgestelde maatregelen. Laat u altijd naar eigen goeddunken adviseren door een ter zake kundige arts / gezondheidsdeskundige of door middel van de op deze website voorgestelde maatregelen. In geen geval mag de informatie worden gebruikt als vervanging voor professioneel advies of behandeling van opgeleide en erkende artsen. De inhoud van deze website mag niet worden gebruikt om zelfstandig een diagnose te stellen of behandelingen / maatregelen te starten. De resultaten van een natuurlijke behandeling kunnen van geval tot geval verschillen. Dit komt omdat iedereen bij aanvang van de behandeling anders geconditioneerd is. Daarnaast speelt de individuele levensstijl een cruciale rol in het succes van de behandeling. Deze factor mag dan ook in geen geval worden onderschat. Als er (andere) problemen of zorgen zijn met betrekking tot de algemene gezondheid en de hier gepresenteerde maatregelen, dient u altijd een overeenkomstige specialist of therapeut te raadplegen wiens vakgebied op de klachten is afgestemd. Vraag altijd advies aan een erkend uroloog over de op deze website voorgestelde therapie en vraag hem of haar naar de haalbaarheid van de maatregelen in uw individuele geval. Als u individuele vragen heeft over de op deze website genoemde onderwerpen of voorgestelde behandelmethoden, kunt u deze via het contactformulier aan ons stellen en zullen wij deze voor zover mogelijk beantwoorden.

CONTACT OPNEMEN 

Om een klacht met betrekking tot de Site op te lossen of om meer informatie te ontvangen over het gebruik van de Site, kunt u contact met ons opnemen via: 

https://varicocele-treatment.com/contact

Maikammerstr. 14

Mannheim, BW 68309

Duitsland

varicoceletreatmentnow@gmail.com

Annuleringsvoorwaarden & annuleringsformulier

Consumenten hebben een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepaling, waarbij consumenten iedere natuurlijke persoon zijn die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet aan hun commerciële of hun zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Annuleringsvoorwaarden

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.

In geval van overeenkomsten voor de levering van goederen bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

In afwijking hiervan bedraagt de herroepingstermijn in geval van een overeenkomst voor de geregelde levering van goederen over een bepaalde periode veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste goederen of Has in ontvangst heeft genomen.

In het geval van overeenkomsten voor de levering van gegevens die zich niet op een fysieke gegevensdrager bevinden en die in digitale vorm zijn geproduceerd en beschikbaar gesteld (digitale inhoud), bedraagt de herroepingstermijn veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (M. E. G. Christall, Maikammerstr. 14, 68309 Mannheim, Duitsland, e-mail: varicoceletreatmentnow@gmail.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief of e-mail) waarin u op de hoogte wordt gesteld van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om de annuleringstermijn in acht te nemen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het verstrijken van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract annuleert, hebben wij alle betalingen aan u die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u koos voor een ander type levering dan de goedkoopste standaard levering die wij aanbieden hebben) onmiddellijk terug te betalen en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.

In het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen kunnen wij terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons van de annulering van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen terugstuurt.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling die niet nodig is om de aard, de eigenschappen en de functionaliteit van de goederen te controleren.

Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.

Het herroepingsrecht vervalt voor overeenkomsten betreffende de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en die op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst hun enige woonplaats en hun leveringsadres buiten de Europese Unie hebben.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten betreffende de levering van digitale inhoud indien wij met de uitvoering van de overeenkomst zijn begonnen nadat u er uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat wij met de uitvoering van de overeenkomst zullen beginnen voordat de herroepingstermijn is verstreken en u heeft bevestigd dat u er kennis van heeft genomen dat u bij aanvang van de overeenkomst uw herroepingsrecht door uw instemming verliest.

Algemene informatie over de terugzending van goederen

1) Vermijd a.u.b. beschadiging en vervuiling van de goederen. Stuur ons de goederen terug in de originele verpakking met alle toebehoren en alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Indien u de originele verpakking niet meer heeft, zorg er dan voor dat deze door een geschikte verpakking voldoende beschermd is tegen transportschade.
2) Stuur de goederen a.u.b. niet terug naar ons voor vrachtafhaling.
3) Er zij op gewezen dat de bovengenoemde leden 1-2 geen voorwaarde zijn voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht.

B. Intrekkingsformulier

Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.

Naar:

Alfred Miess
Maikammerstrasse 14
68309 Mannheim
Duitsland
E-mail: varicoceletreatmentnow@gmail.com

Ik / wij (*) herroep / herroepen (*) hierbij de door mij / ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)

_________________________
datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.